Ýörite tehniki gullugy

“GOLDHOFER AST-1X 490” kysymly aerodromyň tirkeg çekijisi  -600 t çenli bolan, : А 300, 310, 330, 340, 350, 380-800,                           В 767, 777, 787, 747-100/200/300/400/8 görnüşli HG-leri tirkege alyp çekmek üçin niýetlenen.

“GOLDHOFER AST-2 R210” kysymly aerodromyň tirkeg çekijisi öňki söýeginden (şassisinden)
В 727, 737\200-800,В757,767,777,787, А300,310,318,319,320,321,330,340 görnüşli HG-leri tirkege alyp çekmek üçin niýetlenen.
Çekiji güýji – 400 t.

MAN şassiniň esasynda “DOLL CATERING” howa gämisiniň (HG) aşhanasyna hyzmat etmek üçin awtoulag.
Kuzowyň iň ýokary götermesi – 6.000 mm
Hyzmat edişiň iň pes nokady – 1.400 mm
Kuzowyň ýük göterijiligi – 4.000 kg
Awtoulag HG-leriň ähli görnüşlerine hyzmat etmek üçin niýetlenen.

Operator üçin göterme platformaly MAN şassiniň esasynda “MALLAGHAN” TSU 3000W awtoulag HG-leriň sanuzellerine hyzmat etmek üçin niýetlenen.
Suwly çanyň sygymy – 1000 l
Akdyrylýan çanyň sygymy - 2000 l

Operator üçin göterme platformaly MAN şassiniň esasynda “MALLAGHAN” WSU 3000W awtoulag HG-leri (aşhanany) agyz suwy bilen hyzmatlary etmek üçin niýetlenen.
Suwly çanyň sygymy – 2500 l
Galyndylary üçin çanyň sygymy – 500 l

AIRCRAFT TOW TRACTOR TMX 400-300 aerodromyň tirkeg çekijisi ýöretme gurluşyň kömegi bilen HG-leri tirkege alyp çekmek üçin niýetlenen. Tirkeg çekiji KRAB ulgamy bilen enjamlaşdyrylan.
Tirkegiň çekiji güýji –  100 t çenli.

MAN şassisinde sygymy 20000 l bolan  KUNZ REFUELLER aerodromyň ýangyç guýujysy.                                                             
Awtoulagyň öndürijiligi – 2600 l/m.
Awtoulag HG-lere we dikuçarlara ýangyç guýmak üçin niýetlenen, diametri 63 mm, gollarynyň (rukaw) her biriniň uzynlygy 30 m-den bolan iki gol (rukaw) oturdylan.

Sygymy 45000 l bolan KUNZ REFUELLER ýangyç guýujysy.
Ýangyç guýujysynyň öndürijiligi  - 3000 l\m.
Diametri 63 mm, gollarynyň (rukaw) her biriniň uzynlygy 30 m-den bolan iki gol (rukaw) oturdylan.

“COMBICTHERM TRACU SC 7500 HAT” HG-niň salonynyň kondisionirleme awtomaşyny. Awtoulagda salona sowadylan ýa-da ýyly howanyň zerur mukdaryny bermek üçin HG-niň görnüşini kesgitleýän ulgam bar.
Iň ýokary sowadyş temperaturasy -15 çenli
Iň ýokary gyzdyrma temperaturasy + 45 çenli

MAN şassisiniň esasynda “ELEPHANT MY” HG-ni ýuwmak üçin awtoulag. Awtoulag ähli görnüşli HG-leri ýuwmak üçin niýetlenen. Bagyň umumy sygymy - 5600 l, ýuwujy serişdesi üçin bak  - 250 l.
Okuň iň ýokary götermesi – 12,5 m. Awtoulagda suwy we ýuwujy serişdesini dozalaýjy (garyşdyrma) ulgamy oturdylan.

MULAG TOWING TRACTOR COMET-12 mini-traktor ýeňil HG-leri we dikuçarlary tirkege alyp çekmek üçin niýetlenen.

MULAG TOWING TRACTOR COMET-3 mini-traktor tirkeg güýji 3000 kg bolan bagaž arabajyklaryny we ýük palletlerini daşamak üçin niýetlenen.
Iň ýokary tizligi – 25 km

Toyota Hallux HG-leriň liderlik etmekligi üçin awtoulag. Awtoulag howa menziliň içindäki aragatnaşyk, ýalpyldyly çyraglar we  FOLLOW ME tablo bilen komplektlenen.

HG-leriň bagaž bölümlerine hyzmat etmek üçin göterme kuzowly, MAN şassisiniň esasynda DOLL Sissor Vehicle awtoulag.

  Beýik potolokly Toyota Hais awtoulagy CIP, VIP ýolagçylaryny daşamak üçin niýetlenen.
Awtoulagyň sygymy 15 adama çenli.

Mersedes-Bens 324 kysymly tiz lukmançylyk kömek awtoulagy.
Awtoulag howa menziliň toplumynda ilkinji lukmançylyk kömegini bermek üçin ähli zerur abzallar we enjamlar bilen enjamlaşdyrylan.

WOLSWAGEN CRAFTER-50 BAUR CABEL TEST awtoulagy. Awtoulag kabel desgalarynyň üzülmegi boýunça kesgitlemek we gözleg işleri üçin niýetlenen.

VESTERGAARD  ELEPHANT BETA 15 awtoulagy HG-leriň ähli görnüşlerini doňmaklyga garşy işläp taýýarlamak üçin niýetlenen.  Suwuklyklar üçin üç baklar bilen enjamlaşdyrylan: bak №1 – 4000 l, bak №2 – 2000 l, bak №3 – 2000 l. Awtoulagda suwuklygyň awtomatik usulda gyzdyrmasy oturdylan, suwuklygyň iň pes gyzdyrmasy +60 çenli, iň ýokary gyzdyrmasy +85, şeýle hem suwuklygyň proporsional garyşdyrmasynyň dozatory oturdylan. Okuň iň ýokary götermesi -19 m.
VOLSWAGEN SHARAN ASFT awtoulagy UGZ-da birleşdiriji koeffisiýentini kesgitlemek boýunça ölçeg gurallary bilen enjamlaşdyrylan.

MAN TGL 8.180 Euro 4 şassi esasynda hereket edýän “Fuel Dispenser” awtoulagy gidrant ulgamy arkaly işleýän howa gämileriniň ähli görnüşlerine çaltlaşdyrylan tertipde ýangyç guýmak üçin niýetlenendir. 63mm diametrli 2 sany paýlaýjy şlanglary bar. Ýangyç guýujylyk tizligi 4000 litr/minut.

Ýerdäki energiýa çeşmesi GUINAULT GPU GA 150 kWA, 115V\400Hz – bu enjam Turbo dizel bilen üpjün edilendir, 115\400 Hz möçberde kuwwatlandyrjy 2 sany esasy energiýa beriji abzaly hem-de 28W kuwwatly 1 sany goşmaça energiýa beriji abzaly bar.

Howa arkaly herekete getirilýän (ASU) GS 350 enjam howa gämileriniň ähli görnüşleriniň awia hereketlendirijilerini işletmek üçin niýetlenendir. Kompressora howa toplaýyş - 350lb, işçi basyş - 42psi. Her haýsy 25 metr uzynlykda bolan 2 sany paýlaýjy şlangalary bar. Bu enjam BF8M1015 454 kW dizel hereketlendirijisi bilen üpjün edilendir.

«FOLOW ME» Mercedes-Benz ML-350 ýol görkeziji awtoulag aeroportyň çäginde aragatnaşyk saklamak we howa gämisiniň ekipažy bilen gepleşmek üçin radiostansiýalar bilen doly üpjün edilendir.

MAN TGL 10.240 Euro 3 şassi esasynda işleýän DOLL Medical HI-LIFT awtoulagy. Bu awtoulag näsag ýolagçylary howa gämisine mündürmek we düşürmek üçin niýetlenendir. Ambulift 5,850 мм beýiklige çenli ýokary göteriji kuzow bilen üpjün edilendir. Kuzowda sowadyş-ýyladyş enjamlary gurnalan, onuň içinde maýyplar üçin kolýaska we düşekden galyp bilmeýän näsaglar üçin ýerler bar.

Meýdançada hereket edýän KOBUS 2700 ýolagçy awtobusy №1 we №2 terminallaryň arasynda ýolagçylary gatnatmak üçin niýetlenendir. Bu ýolagçy awtobusy sowadyş we ýyladyş enjamlary bilen üpjün edilendir. Awtobusda 8 adamlyk oturmaga we 96 adamlyk dik durup gitmäge ýer bar.

MAN TGL 12.180 şassi esasynda hereket edýän «Poçta» awtoulagy poçta we kiçi göwrümli ýükleri daşamak üçin niýetlenendir.

MAN TGS 18.360 şassi esasynda hereket edýän Euro 3 hereketlendirijili Compact Jet Sweeper CJS 914 gar artyjy awtoulagy. Bu awtoulag uçuş-gonaş zolaklarynyň we gatnaw ýodarynyň garyny artmak üçin niýetlenendir. Gar artyjy awtoulagda 5,600 мм ini bolan öň tarapyndaky susak, 32°C burç astynda hereket edýän 4,750мм yzynlykdaky çotga, şeýle hem meýdançadaky maýda görnüşli zibilleri güýçli howa üflemek bilen arassalaýan enjam gurnalan. Bulardan başga-da bu awtoulagda 8-10 sagadyň dowamynda üznüksiz işlemäge mümkinçilik berýän 600 litr göwrümli ýangyç saklaýjy gap ýerleşdirien.

MAN TGS 18.400 şassi esasynda hereket edýän Euro 3 hereketlendirijili Towed Runway Sweeper TJS 630 gar artyjy awtoulagy. Bu awtoulag uçuş-gonaş zolaklarynyň we gatnaw ýodalarynyň garyny artmak üçin niýetlenendir. Gar artyjy awtoulagda 5,600 мм ini bolan öň tarapyndaky susak, 32°C burç astynda hereket edýän 4,750мм yzynlykdaky çotga, şeýle hem meýdançadaky maýda görnüşli zibilleri güýçli howa üflemek bilen arassalaýan enjam gurnalan. Bulardan başga-da bu awtoulagda 8-10 sagadyň dowamynda üznüksiz işlemäge mümkinçilik berýän 600 litr göwrümli ýangyç saklaýjy gap ýerleşdirien.

MAN TGS 33.360 şassi esasynda hereket edýän «SCHMIDT» ASP 12000 awtoulagy uçuş-gonaş zolaklaryny we gatnaw ýodalaryny suwuk görnüşdäki himiki serişdeler bilen arassalamak üçin niýetlenendir. Zolagy 30 metr giňlikde gurşap almak bilen arassalaýar. Sürüjiniň kabinasynda uçuş-gonaş zolaklarynyň talabalaýyk we deň derejede arassalanşyna esewan edýän gözegçi enjam oturdylan.

MAN TGM 18.330 şassi esasynda hereket edýän «SCHMIDT» awtoulagy uçuş-gonaş zolaklaryny we gatnaw ýodalaryny gury granula görnüşdäki himiki serişdeler bilen arassalamak üçin niýetlenendir. Bu awtoulagyň her gapdalynda uçuş-gonaş zolaklaryny we gatnaw ýodalaryny giňişleýin arassalamak üçin bir sany şlang ýerleşdirilen, uçuş-gonaş zolaklaryny we gatnaw ýodalaryny 30 metre çenli giňlikde gurşap almak bilen we awtoulagyň yz tarapyndaky zolagy 12 metre çenli arassalaýar, bu bolsa meýdançany tutuşlygyna arassalamaklyga mümkinçilik berýär. Sürüjiniň kabinasynda alnyp barylýan işleriň hiline hemişe esewan edýän gözegçi enjam oturdylan.

MAN TGM 18.330 şassi esasynda hereket edýän SR 800 «SCHMIDT» awtoulagy. Bu awtoulag meýdançanyň we ýodalaryň ýüzündäki oýlary, çukurlary tekizlemek, jaýryklary ýokary hilli ýamamak üçin neýetlenendir. Ähli işler bir sürüji-operator tarapyndan ýerine ýetirilýär.

Ford şassisiniň esasynda hereket edýän «Water Blasting SH 5000» ýöriteleşdirilen awtoulagy inwentarlary ýüklemek we düşürmek bilen bagly işleri ýerine ýetirmek üçin niýetlenendir. Bu awtouag ýokary basyş arkaly meýdançanyň uçuş-gonuş zolaklarynyň we gatnaw ýodalarynyň ýüzündäki köne reňkleri aýyrýar.

MAN TGM 18.240 şassi esasynda hereket edýän ССТ6000 ýöriteleşdirilen awtoulagy inwentarlary ýüklemek we düşürmek bilen bagly işleri ýerine ýetirmek üçin niýetlenendir. Awtoulag 6000mm beýiklige çenli 4000 kg ýüki ýokary göterýän kuzow bilen üpjün edilendir.

7 tonna ýük göterijilik mümkinçiligi bolan «Trepel Champ U 70» konteýner göteriji tehnikasy howa gämisiniň ýük basylýan bölümine konteýnerleri we paletleri ýüklemek we düşürmek üçin niýetlenendir. Ýük göterijiniň kysymy 5600mm beýiklikde howa gämisine ýük ýüklemäge we düşürmäge mümkinçilik berýär.

MAN TGL 10.180 Euro 3 şassi esasynda hereket edýän «Command Vehicle ELW 2» ýöriteleşdirilen awtoulagy gözleg we halas ediş işlerini geçirmek üçin niýetlenendir. Bu awtoulag ýörite enjamlar, ýagny radiostansiýa, hemra aragatnaşygyna birikdirilen öýjükli telefonlar bilen doly üpjün edilendir.

MAN TGL 10.180 Euro 3 şassi esasynda hereket edýän «Command Vehicle VHF» awtoulagy gözleg we halas ediş işlerini geçirmek üçin niýetlenendir.

Özi ýöreýän bellik goýujy «Gruen GM 1000» tehnikasy uçuş-gonaş zolaklaryna, gatnaw ýodalaryna we meýdançalara bellik goýuş işleri üçin niýetlenen. Bellik goýujy tehnika 10 sm-den 30 sm çenli bolan dürli ölçegdäki pürküji abzallar bilen üpjün edilen.

Euro 6 hereketlendirijili «MAN Neoplan Regio» ýolagçy awtobusy aeroportuň işgärlerini gatnatmak üçin niýetlenen. Bu ýolagçy awtobusda 53 adamyň oturyp gitmegi üçin orun bar.

MAN TGS 33.360 şassi esasynda hereket edýän EURO 5 hereketlendirijili «STREET WASHER CITY JET 14000 L» ýöriteleşdirilen awtoulagy aeroportuň meýdançasynda suwlamak we ýuwup arassalamak üçin niýetlenendir.

«HOLDER C 270» mini-traktory asma enjam we tirkegli teležka bilen bir toplumda bolup, aeroportuň meýdançasyndaky gök ekinlere we agaçlara ideg etmek üçin niýetlenen.

AP8950 SDB-AL «LEKTRO» seriýaly tirkeg çekiji tehnika, agramy 90,000 kg çenli bolan howa gämisini tirkemek üçin niýetlelen. Tirkeg çekiji tehnikasy hemişelik tokda işleýän tirkeg çekmäge niýetlenen hereketlendiriji bilen, şeýle hem howa gämisiniň alynky söýegini galdyrmak üçin uniwersal elektro-gidrawlik çelek bilen üpjün edilendir.

Ýolagçylar üçin merdiwan «PS 2458SD». Ýolagçylar üçin merdiwan ýolagçylaryň howa gämisine howpsyz münüp düşmeklerini üpjün edýär. Merdiwany 2,37m-den 5,8m çenli beýiklikdäki gapyly howa gämisine münüp düşmek üçin ulanyp bolýar. Her bir basgançagy 160 kg agrama çenli ýüki ýa-da iki adamy götermek mümkinçiligi bar.

Ýolagçylar üçin merdiwan «Smartstep-2». Ýolagçylar üçin merdiwan ýolagçylaryň howa gämisine howpsyz münüp düşmeklerini üpjün edýär. Merdiwany 2,47m-den 5,7m çenli beýiklikdäki gapyly howa gämisine münüp düşmek üçin ulanyp bolýar. Merdiwanyň 1710 kg agrama çenli ýüki götermäge mümkinçiligi bar.

«EUROSTEP» özi ýöreýän ýolagçy merdiwany ýolagçylaryň howa gämisine howpsyz münüp düşmeklerini üpjün edýär. Merdiwany 2,47m-den 5,7m çenli beýiklikdäki gapyly howa gämisine münüp düşmek üçin ulanyp bolýar. Merdiwanyň 1710 kg agrama çenli ýüki götermäge mümkinçiligi bar.

Ýolagçylar üçin merdiwan «SPS-5800». Ýolagçylar üçin merdiwan ýolagçylaryň howa gämisine howpsyz münüp düşmeklerini üpjün edýär. Merdiwany 2,37m-den 5,8m çenli beýiklikdäki gapyly howa gämisine münüp düşmek üçin ulanyp bolýar. 1200kg agrama çenli ýüki götermäge mümkinçiligi bar.

Ýolagçylar üçin merdiwan «SPS-4500». Ýolagçylar üçin merdiwan ýolagçylaryň howa gämisine howpsyz münüp düşmeklerini üpjün edýär. Merdiwany 2,37m-den 4,5m çenli beýiklikdäki gapyly howa gämisine münüp düşmek üçin ulanyp bolýar. 1200 kg agrama çenli ýüki götermäge mümkinçiligi bar.

Özi hereket edýän «Orbiter 7,5 D» transportýor zolagy. Dizel ýagyjy bilen işleýän transportýor zolagy goşlary, ýükleri we poçtalary ýüklemek we düşürmek üçin niýetlenen. Zolagyň uzynlygy 7,5m, ini 710mm. 1000mm-den 4200mm çenli beýiklige çenli 400kg agramy bolan ýüki galdyrmak mümkinçiligi bar.

Özi hereket edýän «Orbiter 9 D» transportýor zolagy. Dizel ýagyjy bilen işleýän transportýor zolagy goşlary, ýükleri we poçtalary howa gämisine ýüklemek we düşürmek üçin niýetlenen. Zolagyň uzynlygy 8,8m, ini 710mm. 1000mm-den 4200mm çenli beýiklige çenli 400kg agramy bolan ýüki galdyrmak mümkinçiligi bar.

«VILLAGER Golf Car» ulagy Terminalda ýolagçylary gatnatmak we CIP ýolagçylara hyzmat etmek üçin niýetlenen, 6 adamlyk oturmaga orun bar.

Goşlary daşamak üçin «Viking AB 502» teležkasy ýolagçylaryň goşlaryny daşamaga niýetlenen. Umumy ýük goterijiligi 1500kg.

«Viking CD-72» konteýner teležkasy konteýnerleri daşamak üçin niýetlenendir. Umumy ýük goterijiligi 3200kg.