Türkmenistana gelmegiň düzgünleri.

Goşundy 1

Türkmenistana gelmegiň düzgünleri.

Hormatly ýolagçylar! Pandemiýa COVID-19 döwründe Türkmenistana gelýän howa gatnawunyň uçuşlary.

«Türkmenhowaýollary» agentligi pudakara döwlet komissiýasynyň kararyna laýyklykda, Türkmenistanda COVID-19 ýokançlygynyň döremeginiň we ýaýramagynyň öňüni almak üçin, Türkmenistan beýleki döwletler bilen howa gatnawlarynyň 2021-nji ýylyň 15-nji dekabryna çenli çäklidigini size habar berýär. Daşary ýurt awiakompaniýalary tarapyndan bellenen tertipde alnan ýörite rugsady bar bolsa, bellenen halkara howa menzilinde howa gämisine we ýolagçylara hyzmat etmek bilen, daşary ýurt awiakompaniýalary tarapyndan, Türkmenistana uçmaga we ýolagçylara hyzmat etmäge rugsat berlen gidiş we geliş uçuşlaryna degişli däldir.

Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagat ministrliginiň buýrugy bilen tassyklanan, Türkmenistana gelenlerinden soň raýatlaryň aşakdaky lukmançylyk resminamalarynyň bolmagy zerurdyr:

-polimeraza zynjyr reaksiýasyny (PCR) testini geçirmek barada (berlen gününden azyndan 72 sagat),

-gandaky antitelalaryň (IgM, IgG) hromatografiki usul bilen kesgitlemekde (berlen gününden azyndan 72 sagat),

- COVID-19 sanjymynyň alynandygy barada şahadatnamasy,

Türkmenistana gelensoň, raýatlar 21 günlik karantindan geçmeli bolarlar.

Ýokarda agzalan resminamalaň ýok bolan ýagdaýynda, Türkmenistanyň çägine girmäne gadagan edilýär.

Türkmenistandan daşary ýurtlara uçup gidýän raýatlar, bu raýatlaryň giden ýurtlarynyň döwlet edaralarynyň häzirki talaplaryny ýerine ýetirmäne borçludyr (testleriň berilmegi we bu ýurtlaryň çägine girmek üçin beýleki talaplar).

Türkmenistanyň raýatlaryna we Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnamasy bolan raýatlara, syýahat etmekden ýa-da ýokanç keselleriniň bolan ýurtlaryna gitmekden (BDSGG-nyň sanawyna göra) maslahat berilýär.

Şeýle hem, kanagatlanarsyz testi netijesi bolan ýolagçylar uçuşa kabul edilmeýär. Türkmenistandan uçup gidýän ýolagçylar ilki bilen barjak ýurdunyň düzgünleri bilen tanyşmalydyrlar. Giňişleýin salgy barada maglumaty https:/www.iatatravelcentre.com/world.php.

 

COVID-19 pandemiýasy wagtynda ýörite uçuşlarda Türkmenistana gelýän ýolagçylaryň dykgatyna ýetirilýär:

Bu uçuşlarda aşakdaky talaplara laýyk gelýän raýatlara rugsat berilýär:

  • Türkmenistanyň raýatlary;
  • Türkmenistandaky diplomatik, wekilhanalarynyň we konsullarynyň işgärleri we ýolbaşçylary we olaryň maşgala agzalary;
  • Türkmenistanyň raýaty bolan, daşary ýurt raýatlary, maşgala agzalary, (är-aýallary, ene-atalary, doganlary, çagalary, ýa-da agtyklary);
  • Türkmenistanda işlemäge rugsady bolan daşary ýurt raýatlary;
  • Türkmenistanda hemişelik ýa-da wagtlaýyn ýaşamak üçin ygtyýarnamasy bolan daşary ýurt raýatlary, şeýle hem bu raýatlaryň maşgala agzalary (är-aýallary, ene-atalary, doganlary, çagalary, ýa-da 18 ýaşa ýetmedik çagalary);

Ýokardaky agzalanlaryň hemmesini, hasaba alynşygyň wagtynda, uçuşdan 72 sagat öň alynan koronawirus üçin PCR testiniň negatiw netijesi barada şahadatnamasyny bermeli. Bir ýaşa ýetmedik çagalara PCR testiniň tabşyrmagyň zerurlygy ýok. Çaganyň ýaşy, gidýän  senesini göz öňünde tutup hasaplanylýar.


Goşundy №2

«Türkmenhowaýollary» agentliginiň Aşgabat halkara howa menzilinde, howa gämilerini kabul etmek we olary ugratmak, tehniki hyzmat etmek, ekipaž agzalaryna dynç almak üçin myhmanhanalar we ähli şertleň bardygyny habar berýäris. Ekipažyň COVID-19 üçin PCR şahadatnamasy (berlen senesinden azyndan 72 sagat) ýa-da COVID-19 sanjymynyň şahadatnamasy bar bolsa, 72 sagatan köp bolmaly däl gelmegine 42 gün galanda.

Türkmenistanyň howa menzillerine, howa gämilerini kabul etmek we olary ugratmak, tehniki hyzmat etmek üçin isleg bildirýän daşary ýurt awiakompaniýalary 24 sagat öňünden habar bermelidir.

“Türkmenistan”awiakompaniýasy açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti häzirki wagtda Aşgabat-Frankfurt-Türkmenabat ugurlarynda ýük gatnawlaryny amala aşyrýar. hepde-de üç gezek Türkmenabat-Pekin-Türkmenabat, Türkmenabat-Stambul-Türkmenabat. hepde-de bir gezek Türkmenabat-Almaty-Türkmenabat, Türkmenabat-Bangkok-Türkmenabat, uçuşlary amala aşyrýar.