Howa menziliň hyzmatlary

Çagalar üçin oýunlaryň meýdançasy

Çagalar üçin oýunlaryň meýdançasy ýolagçylaryň pasport gözegçiliginden geçenden soňky zolakda ýerleşýär.
Diňe barlagdan geçen ýolagçylar öz çagalaryny bu meýdançada her hili oýunlary güýmäp bilerler.
Çagalaryň howpsuzlygyny goramak maksady bilen olaryň ene-atalary ýa-da ýakyn hossarlary çagalaryň oýunlara güýmenýän wagtlary bu meýdançadan uzaga gitmeli däldirler.

Habarlaşmak üçin: 

Telefon: 085
E-mail: asb.airport.servicepas@online.tm

Çagalar üçin oýunlaryň meýdançasy
Çagalar üçin oýunlaryň meýdançasy