Howa menziliň hyzmatlary

Dükanlar we kаfeler

Dükanlar
Aşgabat Halkara howa menzilinde söwda etmek ýeke bir satylýan harytlaryň bolçulygy  üçin däl-de, eýsem olaryň bahasynyň özüne çekýänligi bilen hem amatlydyr. Tekstil matalary, türkmen halylary, alkogol hem-de sowadylan içgiler, şeýle-de türkmen nazy-nygmatlary näçe diýseňiz tapylýar ─ biziň dükanlarymyza hoş geldiňiz!

Kafeler
Kafeler terminalyň birinji we ikinji gatynda, şeýle-de halkara hem-de ýerli gatnawlaryň uçuş zolaklarynda ýerleşýär. Ýolagçylara ýeňil tagamlar, desertler, gyzgyn çaý we kofe, şunuň ýaly-da sowadylan içgiler teklip edilýär

Dükanlar we kаfeler
Dükanlar we kаfeler