Howa menziliň hyzmatlary

Awtoulaglar üçin duralga

Aşgabat Halkara hоwa menziline awtoulagly barmak has amatlydyr. Şäheriň içindäki köçelerden ýöräňizde  hökmany suratda ─ HOWA MENZILI diýilen ýolýazgylaryndan ugur alyň! Aşgabat şäheriniň merkezinden Halkara hоwa menziline  barmak üçin  gatnawyň ugruna we wagtyň gijeligine ýa-da gündizligine baglylykda ortaça 20-25 minut ýol ýörelýär. 
Aşgabat Halkara hоwa menziliniň awtoulaglar goýulýan meýdançasyndan peýdalanyň!
Aşgabat Halkara hоwa menziliniň awtoulaglar goýulýan meýdançasy gije-gündiz Siziň hyzmatyňyzda.
Aşgabat Halkara hоwa menziliniň şu aşakdaky sorag-jogap telefon belgilerinden  awtoulaglar goýulýan meýdançanyň hyzmatlary barada has doly maglumatlary alyp bilersiňiz:
+993 12 23-38-45, +993 12 23-38-47, +993 12 92-06-13, +993 12 92-06-14.

Awtoulaglar üçin duralga
Awtoulaglar üçin duralga