Täzelikler

Dünýäniň dürli ýurtlarynyň ýaşaýjylary Nowruz baýramyny bellemegiň türkmen däpleri bilen tanyşdylar

Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalary Nowruz baýramy mynasybetli tematiki çäreleri guradylar. Mälim bolşy ýaly, bu baýram ÝuNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň Bütindünýä sanawyna girizilendir.

Türkmenistanyň Azerbaýjan Respublikasyndaky Ilçihanasy Nowruz baýramy mynasybetli Türki medeniýetiniň we mirasynyň Halkara gaznasynyň Bakudaky binasynda geçirilen dabara gatnaşdy.

Türkmenistanyň Owganystan Yslam Respublikasynyň Hyrat şäherindäki Baş konsullygy Nowruz baýramy, şeýle-de Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli dabaraly çäre gurady.

Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Ženewadaky edarasynyň ýanyndaky Hemişelik wekilhanasy Azerbaýjanyň, Owganystanyň, Eýranyň, Yragyň, Hindistanyň, Hytaýyň, Pakistanyň, Perunyň, Russiýanyň, Türkiýäniň hem-de Merkezi Aziýa döwletleriniň wekilhanalary bilen bilelikde Nowruz baýramy mynasybetli onlaýn görnüşde tematiki duşuşyk gurady, onuň barşynda dürli ýurtlarda Nowruz baýramyny bellemegiň milli däplerini we aýratynlyklaryny şöhlelendirýän wideoşekiller görkezildi.

Türkmenistanyň we Eýranyň Ilçihanalary Buharestde rumyn tarapynyň goldamagynda wirtual görnüşde hem elýeterli baýramçylyk sergisini guradylar.

Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynda kowçum ýaşaýan türkmenleriň wekilleri ýurdumyzyň Kazandaky Baş konsullygynyň goldamagynda Nowruza bagyşlanan folklor gözden geçirilişine gatnaşdylar.

Türkmenistanyň Awstriýa Respublikasyndaky Ilçihanasy ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna hem-de halklaryň arasynda dostlugyň nyşanasy hem bolan Nowruz baýramyna bagyşlanan tegelek stol gurady. Oňa diplomatik wekilhanalaryň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Türkmenistanyň Belarus Respublikasyndaky Ilçihanasy Nowruz baýramy mynasybetli dabaraly konsert gurady, oňa Belarusyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan türkmen talyplary gatnaşdylar.