Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Malaýziýanyň Premýer-ministriniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Malaýziýanyň Premýer-ministri Muhiddin Ýassiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi.

Milli Liderimiz we Malaýziýanyň Hökümetiniň baştutany ilkibaşdan birek-birege hormat goýmak, özara düşünişmek hem-de ynanyşmak ýörelgeleri esasynda guralýan ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ýokary derejesini kanagatlanma bilen bellediler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Malaýziýanyň Premýer-ministri Muhiddin Ýassine däp bolan dostlukly döwletara gatnaşyklary pugtalandyrmaga berýän ünsi üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirip, Malaýziýanyň Aziýa — Ýuwaş umman sebitinde Türkmenistanyň ileri tutýan hyzmatdaşlarynyň biridigini belledi.

Söhbetdeşligiň dowamynda ýurtlarymyzyň ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn görnüşde, Birleşen Milletler Guramasynyň we beýleki abraýly halkara düzümleriň çäklerinde netijeli gatnaşyk edýändigi nygtaldy.

Söwda-ykdysady gatnaşyklary mundan beýläk-de işjeňleşdirmek türkmen-malaýziýa hyzmatdaşlygynyň esasy ugurlarynyň biri hökmünde bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nebitgaz ulgamyndaky özara gatnaşyklary bilelikdäki tagallalaryň netijeli birleşdirilýändiginiň aýdyň mysallarynyň biri hökmünde görkezdi. Malaýziýanyň «PETRONAS» döwlet kompaniýasy bu ulgamda Türkmenistanyň öňden gelýän hem-de ygtybarly hyzmatdaşy bolup durýar.

Söhbetdeşligiň dowamynda ýangyç-energetika toplumyndan başga-da, özara bähbitli ykdysady hyzmatdaşlyk, işewür gatnaşyklary ösdürmek, uzak möhletli maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmek üçin köp sanly geljegi uly ugurlaryň bardygy bellenildi. Maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalary we ykdysadyýeti sanly ulgama geçirmek, önümçilige öňdebaryjy işläp taýýarlamalary ornaşdyrmak ulgamynda hyzmatdaşlyk üçin hem oňyn şertler bar.

Ynsanperwer gatnaşyklar türkmen-malaýziýa hyzmatdaşlygynyň aýrylmaz bölegi bolup durýar. Bu ulgamda uly tejribe toplanyldy hem-de bilim, ylym we medeniýet ugurlary, şeýle-de saglygy goraýyş ulgamy boýunça netijeli gatnaşyklary ösdürmek, iki halkyň we döwletleriň arasyndaky dostlugy pugtalandyrmaga ýardam edýän bilelikdäki çäreleri geçirmek tejribesini dowam etmek üçin uly mümkinçilikler bar.

Sebit we ählumumy derejede wajyp meseleleriň birnäçesi boýunça pikir alyşmalaryň barşynda dünýä bileleşiginde uly ynjalyksyzlyk döredýän koronawirus pandemiýasy meselesi barada hem durlup geçildi. Şunuň bilen baglylykda, bu howpa garşy üstünlikli göreşmegiň möhüm şerti hökmünde halkara tagallalary birleşdirmegiň zerurdygy nygtaldy.

Telefon arkaly söhbetdeşligiň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow we Premýer-ministr Muhiddin Ýassin netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn ösdürmek ugruna ygrarlydyklaryny tassyklap, birek-birege hem-de iki ýurduň halklaryna iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler.