Täzelikler

Ýeňşiň esgerlerine bagyşlanýar...

Şu gün — 24-nji iýunda, Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygy mynasybetli Russiýa Federasiýasynyň paýtagtynda, dabaralaryň geçirilýän pursadynda biz ýene-de parahatçylygy hem-de azatlygy goran ata-babalarymyzyň edermenligini ýatlaýarys. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, şol dabaralara Türkmenistanyň wekiliýeti hem gatnaşýar.

Bu edermenligi näme bilen ölçäp bolar? Şu pursatlarda aldym-berdimli we gandöküşikli söweşlerde şirin janyny gurban eden millionlarça adamyň edermenligi, atasyz galan çagalaryň ykbaly, özleriniň ogullaryndan jyda düşen eneleriň gözýaşy ýadyňa düşýär.

Hakykatda, bu edermenlik biziň hakydamyz bilen ölçenilýär. Ine, indi 75 ýyl bäri bu hakyda ýaş nesilleriň we frontçularyň nesliniň, esgerleriň we tylda zähmet çekenleriň arasynda özara arabaglanyşygyň binýady bolup hyzmat edýär.

Ençeme ýyllar geçse-de, näçe hoşallyk sözleri aýdylsa-da, ýaşlar hemişe agyr söweşlerde Beýik Ýeňşi gazanan, eziz Watany, ýakynlary üçin şirin janyndan geçen gerçekleriň öňünde hemişe bergili bolup galýar.

Hawa, biziň ýaşlarymyza ata-babalarymyzyň gaýduwsyzlygy we edermenligi görelde alarlykdyr. Ata Watanymyzyň azatlygyny we garaşsyzlygyny goran gerçeklerimiziň şan-şöhraty, gahrymançylygy halkymyzyň taryhyna altyn harplar bilen ýazyldy. Türkmen esgerleri meşhur Brest galasyny, Moskwany mertlerçe goramakda edermenlik görkezdiler, Kiýew, Smolensk, Leningrad, Stalingrad we beýleki şäherleriň eteginde bolan gazaply söweşlere gatnaşdylar.

Beýik Watançylyk urşunyň ähli frontlarynda biziň ildeşlerimiziň müňlerçesi deňsiz-taýsyz edermenlik, harby borja, eziz Watanymyza wepalylyk görkezdiler.

Olaryň hatarynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň atasy Berdimuhamet Annaýew hem bar. Onuň durmuş ýoly häzirki döwürde türkmen ýaşlary üçin hakyky watançylygyň, edermenligiň we gaýduwsyzlygyň ajaýyp nusgasy bolup hyzmat edýär.

Häzirki wagtda ýurdumyzyň her bir şäherinde şol söweşlerde wepat bolan türkmen esgerleriniň hatyrasyna dikeldilen ýadygärlikler bar, ýöne döwlet Baştutanymyzyň işjeň durmuşa geçirýän parahatçylyk söýüjilik syýasaty ildeşlerimiziň deňsiz-taýsyz edermenliginiň esasy mizemez ýadygärligi bolup durýar.

Milli Liderimiziň BMG-niň we beýleki abraýly forumlaryň belent münberinden öňe sürýän möhüm ähmiýetli halkara başlangyçlary hem parahatçylygy we ählumumy howpsuzlygy pugtalandyrmaga gönükdirilendir. Şöhratly ata-babalarymyzyň belent ynsanperwerlik däplerine esaslanýan bu syýasat anyk işlerde öz beýanyny tapyp, Türkmenistanyň halkara abraýyny has-da belende galdyrýar hem-de mähriban halkymyzyň parahat we abadan durmuşynyň kepili bolup durýar.

Şeýlelikde, mähriban topragymyzda abadan we parahat durmuş üçin minnetdar nesilleriň arasyndaky arabaglanyşyk ýylsaýyn has-da berkeýär. Bu arabaglanyşygyň dowam etmegi bilen, öz Watanyny, şäherini, obasyny, öýüni, maşgalasyny, ýakynlaryny goran gahrymanlarymyzyň şan-şöhraty ebedilik ýaşar. Sebäbi hakyda — bu geçmişden geljege barýan ýol...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň goşgusy hem uruşdan gaýdyp gelmedik esgerleriň ýadygärligine bagyşlanýar.

Ýeňşiň esgerlerine bagyşlanýar...