Kargo terminaly

Aşgabadyň halkara howa menziliniň çäginde ýerleşýän ýük terminaly şu günki günde sebit boýunça gury ýerde gurlan iň döwrebap desgalaryň biridir. Ýük terminaly tarapyndan hödürlenýän giň görnüşli hyzmatlaryň hili halkara ülňülerine laýyk gelýär we gury ýer boýunça halkara ýük daşaýjylary üçin zerur bolan hyzmatlaryň ähli görnüşlerini ýerine ýetirýär. Ammar desgalary bolan ýük terminaly ýylyň dowamynda 200 müň tonna ýüki kabul etmeklige, saklamaklyga we ugratmaklyga niýetlenendir. Ýük terminaly gije- gündiziň dowamynda işleýär we ýükleriň ähli görnüşlerini, şol sanda howply ýükleri hem kabul etmek, resmileşdirmek, saklamak we ugratmak bilen bagly doly hyzmatlary hödürleýär. Ýük terminalynda ýükler gümrük taýdan resmileşdirilýär we Aşgabat terminalyndan üstaşyr beýleki ýerli hem-de daşaty ýurt aeroportlaryna ugradylýar. Müşderilere amatly bolar ýaly, howa menziliniň ýük terminalynda ýük daşamak hyzmatlaryny ýerine ýetirýän awiakompaniýalaryň wekilhanalary bar. Terminal gury ýer bilen daşalýan ýükleri ýerleşdirmek we saklamak boýunça zerur tehnikalar, ýagny konteýnerleri we palletleri göçüriji tehnikalar, konteýner çekiji ýük awtoulaglary, öz-özi hereket edýän kemerli konweýerler, elektrik forkliftleri, konteýnerleri we palletleri tertipleýji enjamlar, göteriji-toplaýjy stollary, stellaž gurluşlary we agram ölçeýji enjamlary ýaly döwrebap enjamlar bilen üpjün edilendir. Ýükleriň kabul edilişi ýüküň ölçeglerini we agramyny dinamiki ölçemek usuly arkaly amala aşyrylýar.

Ýük terminalynda partlaýjy maddalary, gymmat bahaly zatlary, radioaktiw ýükleri we çalt zaýalanýan önümleri saklamak üçin ýörite bölümler bar. Ýük terminalynda howply ýükleri resmileşdirmek we ýerleşdirmek işleri Howa ulaglarynyň halkara assosiasiýasynyň (IATA) tekliplerine laýyklykda amala aşyrylýar.

Gymmat bahaly ýükler daşalanda howpsuzlygy ýokary derejede üpjün etmek üçin ýörite tehnologiýalar ulanylýar. Şeýle ýükler wideo gözegçilik, duýduryjy, ýangyn söndüriji, howanyň temperaturasyny we çyglylygyny sazlaýjy enjamlar bilen üpjün edilen ýörite desgalarda saklanýar.

Aýratyn temperatura şertlerini talap edýän çalt zaýalanýan ýükleri saklamak üçin ýük terminaly zerur bolan temperturany üpjün ediji ýörite sowadyjylar we doňduryjylar bilen enjamlaşdyrylandyr. Agyr ýükleri dolandyrmak üçin köp tona niýetlenen ýükleýjiler ulanylýar, kiçi göwrümli ýükleri saklamak üçin ýörite enjamlaşdyrylan meýdançalar bar. Ýük terminalynda işiň gidişine gözegçilik etmäge we alnan maglumatlary geljekde peýdalanmaga mümkinçilik berýän wideo gözegçilik enjamlary oturdylandyr.

Häzirki wagtda CargoLux, Belawia, Fly Dubai, China Southern Airlines Company Limited, S7 Airlines, Türk Howaýollary we beýleki iri halkara kampaniýalary biziň bilen hyzmatdaşlyk edýärler.

Milli liderimiziň raýat awiasiýasynyň ösmegine, howa ýollary arkaly ýük daşamak işleriniň kämilleşmegine uly üns bermegi netijesinde Aşgabat halkara howa menzili ýurdumyzyň ulag–üstaşyr gatnaw infrastrukturasynyň möhüm bölegine öwrüldi. Howa ýollary arkaly ýük daşamakda esasy ýerine ýetiriji - “Türkmenistan awiakompaniýasy” AGPJ - yzygiderli täzelenip duran birinji derejeli enjamlar bilen üpjün edilendir. Diňe soňky bir ýylyň içinde awiaparka NG neslinden bolan üç sany täze Boeing uçarlary satyn alyndy.

Ýokardakylaryň hemmesi, Türkmenistanyň raýat awiasiýa pudagynyň dünýäniň iň ösen ýurtlarynyň halkara tejribesine laýyklykda çalt depginde ösýändigini görkezýär. Sözümiň ahyrynda, Türkmenistanyň Prezidentiniň parasatly baştutanlygynda Türkmenistanyň raýat awiasiýasynyň işini ýokary derejede alyp barmak we ony ösdürmek, şeýle hem özara bähbitli hyzmatdaşlyk üçin ähli şertleriň döredilendigini ýene bir gezek belläsim gelýär. Bilelikdäki hyzmatdaşlyk ulag-aragatnaşyk pudagynyň çalt we dinamiki ösüş meselelerini çözmäge mümkinçilik berer, biz hemişe oňyn hyzmatdaşlyga we gepleşiklere taýýardyrys.

Poçta-ýük daşamagy hyzmaty boýunça gullugyň başlygy
  • +993 12 23-45-92
  • (Iş wagty - 9.00-dan 18.00-a çenli UTC +5.00)
Poçta-ýük daşamagy hyzmaty boýunça gullugyň smena başlygy
  • +993 12 23-33-98
  • (Iş wagty – gije-gündiz)
Poçta-ýük daşamagy hyzmaty boýunça gullugyň maglumatlar boýunça işgäri
  • +993 12 23-47-50
  • (Iş wagty - 8.00-dan 20.00-ä çenli UTC +5.00)