Howa Menziliň Gulluklary

Howa Menziliň Gulluklary
Lukmançylyk merkezi
Poçta we ýük gatnawy guraýan gullugy
Awiasiýa howpsuzlyk gullugy (gorag topary, gözegçilik we barlag topary)
Buhgalteriýa hasabaty we hasabatlyk bölümi
Uçuşlaryň tehniki elektroýagtylyk üpjünçiligi gullugy
Aerowokzal toplumyny ulanyş we tehniki abatlaýyş gullugy
Zähmet we iş haky bölümi
Howa hereketini dolandyryş gullugy
Şertnama bölümi
Heläkçilikde-halas ediş we ýangyn bilen göreşmek gullugy (HHE we ÝGG)
Aragatnaşyk we radiotehniki enjamlaryny ulanmak baş bazasy
Aerodrom gullugy
Hukuk bölümi
VIP we CIP gullugy
Merkezi önümçilik-dispetçer gullugy
Ýolagçy gatnawlary guraýan gullugy
Maglumatlar ulgamyna hyzmat ediş bölümi
Uçuşlaryň howpsuzlygyny we hilini dolandyryjy bölümi
Ýöriteleşdirlen awtoulaglar gullugy
Ýangyç-çalgy serişdeleri gullugy
Meýilnama ykdysadyýet bölümi
Howa hereketini dolandyrmagyň bitewi ulgamynyň baş merkeziniň baş bölümçesi