Üns beriň!

Aşgabat halkara howa menzili Aşgabat şäheriniň Häkiminiň 02.11.2020ý. seneden çykaran №1738 Kararyna laýyklykda, etrap häkimliklerinde döredilen toparlar tarapyndan Aşgabat şäherinden welaýatlara gitmäge isleg bildirýän raýatlaryň yüzlenmelerine seredilip, degişli toparyň rugsatnamasy esasynda saglygy goraýyş edaralary tarapyndan COVID-19 keseliniň ýokdygy barada lukmançylyk kepilnamasy bolan ýagdaýynda uçuşlara goýberilýändigi barada habar beryär.

Aşgabat şäheriniň çäginden welaýatlara gidip-gelmek üçin adamlara şu aşakdaky ýagdaýlarda rugsat berilýär:

  • Merhumy jaýlamak we belli günleri bilen baglanşykly däp-dessurlaryny ýerine ýetirmek;
  • Gaýragoýulmasyz ýarawsyzlyk ýägdaýlarynda;
  • Ýakyn dogan-garyndaşlarynyň toý dabaralaryna gatnaşmak (toý edilýäinligi barada degişli döwlet edarasy tarapyndan berilen tassyklayjy resminamasy bolmaly);
  • Gulluk zerurlygy sebäpli iş saparyna gitmek (degişli ministrlik we pudaklaýyn dolandyryş edarasy tarapyndan berilen tassyklanan gulluk iş saparynyň resminamasy bolmaly);
  • Bagşa gaýragoýulmasyz ýagdaýlarda;
Anti-Covid-19

Agyz-burun örtügini ulanyň

Anti-Covid-19

2 metr aralygy saklaň

Anti-Covid-19

Şahsy gigiýenany berjaň ediň

HOWA MENZILINIŇ HYZMATLARY

Aşgabat Halkara howa menzili bu döwrebap, elýeterli, oňaýly menzildir

El goşlary saklanýan ýer

El goşlary saklanýan ýer

El goşlary saklanýan kamera Aşgabat Halkara howa...

Çagalar üçin oýunlaryň meýdançasy

Çagalar üçin oýunlaryň meýdançasy

Çagalar üçin oýunlaryň meýdançasy ýolagçylaryň pasport gözegçiliginden...

Tranzit zolagyndaky «Laçyn» myhmanhanasy

Tranzit zolagyndaky «Laçyn» myhmanhanasy

Dynç almaga boş wagtlary bolan ekipažlar hem-de...

Awtoulaglar üçin duralga

Awtoulaglar üçin duralga

Aşgabat Halkara hоwa menziline awtoulagly barmak has...

Saglyk hyzmatlary

Saglyk hyzmatlary

Aşgabadyň halkara howa menzilinde keselleriň öňüni almak...

Dükanlar we kаfeler

Dükanlar we kаfeler

Dükanlar
Aşgabat Halkara howa menzilinde söwda etmek...

CIP-zaly

CIP-zaly

CIP- zaly öz wagtyna, daş töwerigine we...

Biz Barada

Ashgabat-airport-about-slider-images

Täzelikler

Aşgabat halkara howa menzili «Türkmenistan»...

2022-09-22

Aşgabat halkara howa menzili «Türkmenistan» awiakompaniýa» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bilen hyzmatdaşlykda Halkara...

Doly...

Germaniýanyň Milli Awiasiýa Dolandyryşy (LuftfahrtBundesamt)...

2022-09-21

2021-nji ýylyň sentýabr aýynda Germaniýanyň Milli Awiasiýa Dolandyryşy (LuftfahrtBundesamt) tarapyndan Aşgabat halkara howa...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti Pakistan Yslam Respublikasynyň...

2022-09-20

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Pakistan Yslam Respublikasynyň döwlet nebit ministri Musadik...

Doly...

Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XXIII...

2022-09-14

Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň hormatly agzalary!

Sizi Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň Garaşsyzlygynyň...

Doly...

Halkymyzyň döredijilik kuwwaty ata Watanymyzyň...

2022-09-06

Türkmenistan mukaddes Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk toýuna barýar. Halkymyzyň asylly däplerinden ugur alnyp, bu...

Doly...

Halkara ýaryşlarda ýeňiji bolan Türkmenistanyň...

2022-08-30

Hormatly dabara gatnaşyjylar!

Gadyrly türgenler!

Sizi Russiýa Federasiýasynyň Wladiwostok şäherinde geçirilen «Aziýanyň çagalary»...

Doly...

«Aşgabat prosesi: arabaglanyşygy pugtalandyrmak üçin...

2022-08-16

Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti Garabogaz aýlagynyň üstünden...

2022-08-08

Şu gün zähmet rugsadynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ulag düzüminiň ýene-de bir...

Doly...

Halkara ýaryşlarda ýeňiji bolan Türkmenistanyň...

2022-08-02

Hormatly maslahata gatnaşyjylar!

Gadyrly türgenler!

Ilki bilen, Russiýa Federasiýasynyň Astrahan — Moskwa şäherleriniň...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly...

2022-07-25

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň...

Doly...

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow täze...

2022-07-20

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Büzmeýin etrabynda gurlan Energetika enjamlaryny abatlaýyş...

Doly...

Aşgabatda Halkara ulag maslahaty başlandy

2022-07-18

Çärä Türkmenistanyň ugurdaş edaralaryna, dünýäniň dürli künjeklerinden ulag kompaniýalaryna we guramalaryna wekilçilik edýän...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidentiniň Özbegistan Respublikasyna döwlet...

2022-07-15

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Özbegistan Respublikasyna döwlet sapary tamamlandy. Ozal habar...

Doly...

Türkmen paýtagtynda altynjy Hazar sammiti...

2022-06-29

Türkmen paýtagtynda altynjy Hazar Sammiti geçirildi. Sammite Hazar «bäşliginiň» döwlet Baştutanlary ‒ Türkmenistanyň...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaýyň milli nebitgaz...

2022-06-20

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Hytaýyň milli nebitgaz korporasiýasynyň prezidenti, dolandyryjylar geňeşiniň...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidentiniň Eýran Yslam Respublikasyna...

2022-06-14

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow resmi sapar bilen Eýran Yslam Respublikasyna ugrady.

...
Doly...

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Bütindünýä...

2022-06-03

Şu gün, asylly däbe görä, ýurdumyzda Bütindünýä welosiped güni bellenildi. Birleşen Milletler Guramasynyň...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow umra...

2022-06-01

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň umra hajy däp-dessurlaryny berjaý etmek üçin Saud...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti Omanyň Soltanyny gutlady

2022-05-29

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow ABŞ-nyň...

2022-05-24

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow “Türkmenistan — ABŞ” işewürlik geňeşiniň Ýerine ýetiriji...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministriniň...

2022-05-20

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyza gelen Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministriniň birinji orunbasary...

Doly...

Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa...

2022-05-12

Hormatly Parlamentara foruma gatnaşyjylar!

Sizi ak şäherimiz Aşgabatda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet...

Doly...

Türkmenistanda Ýeňiş güni bellenildi

2022-05-09

Şu gün Türkmenistanda uly baýram — 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti Hindistan Respublikasynyň ýolbaşçylaryny...

2022-04-19

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan hem-de hut öz adyndan...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti Siriýa Arap Respublikasynyň...

2022-04-17

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Siriýa Arap Respublikasynyň Prezidenti Başar Al-Asada Siriýa Arap Respublikasynyň...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň...

2022-04-10

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti Jozef Baýdene hem-de ýurduň halkyna...

Doly...

Hindistan Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana döwlet...

2022-04-01

Şu gün Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Ram Nath Kowind Türkmenistana döwlet sapary bilen geldi.

...
Doly...

Döwlet Baştutanymyz nobatdaky ýaşaýyş jaý...

2022-03-24

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Bagtyýarlyk etrabynyň Çoganly ýaşaýyş toplumyndaky Içeri...

Doly...

Bahreýniň Patyşasy Türkmenistanyň täze saýlanan...

2022-03-17

Şu gün Türkmenistanyň häzirki Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Bahreýniň Patyşasy Hamad bin Isa...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça ses...

2022-03-12

2022-nji ýylyň 12-nji martynda saýlaw uçastoklarynyň 2577-siniň hemmesinde sagat 7-de ses bermek başlandy...

Doly...

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň enelerine...

2022-03-08

Eziz eneler!


Mähriban gelin-gyzlar!


Sizi bahar paslynyň...

Doly...

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň...

2022-03-01

Şu gün Halk Maslahatynyň Diwanynyň binasynda Türkmenistanyň Prezidenti, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Tatarystanyň Prezidentiniň...

2022-02-22

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanyň Premýer-ministriniň birinji...

2022-02-12

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow öz ýurdunyň hökümet wekiliýetine ýolbaşçylyk edip, Türkmenistana...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Türkiýe Respublikasynyň...

2022-02-07

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti ýangyç-energetika toplumynyň kuwwatyny...

2022-02-01

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň gatnaşmagynda ýurdumyzyň...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen...

2022-01-01

Mähriban halkym!

Eziz watandaşlar!

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen...

Doly...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow GDA...

2021-12-28

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasyna iş saparyna ugrady. Milli Liderimiz...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti Bitaraplyk binasyna gül...

2021-12-12

Şu gün türkmenistanlylar Halkara Bitaraplyk gününi hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Türkmenistanyň...

Doly...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden

2021-12-10

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow, däp bolşy ýaly, Täze ýylyň öňüsyrasynda Türkmenistanyň...

Doly...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

2021-12-03

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini...

Doly...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2021-11-26

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini...

Doly...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2021-11-16

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini...

Doly...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2021-11-05

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi....

Doly...

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň bank...

2021-11-01

Eziz watandaşlar! Hormatly bank ulgamynyň işgärleri!

Sizi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ykdysady...

Doly...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we...

2021-10-25

Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza döwlet sapary bilen...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň BMG-niň...

2021-10-14

(2021-nji ýylyň 14-nji oktýabry)

Hormatly Başlyk!
Hormatly foruma gatnaşyjylar!

Ilki bilen, onuň Alyhezreti,...

Doly...

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman...

2021-10-09

Hormatly saglygy goraýyş we
derman senagaty ulgamynyň
işgärleri!

Gadyrly lukmanlar!

Sizi Saglygy goraýyş we derman...

Doly...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hatyra...

2021-10-06

Şu gün — Hatyra gününde türkmenistanlylar 1948-nji ýylyň Aşgabat ýertitremesiniň pidalaryny, söweş meýdanlarynda...

Doly...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň...

2021-09-27

Şu gün agzybir we jebis türkmen halky parahatçylyk, ylalaşyk we ruhubelentlik ýagdaýynda beýik...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ŞHG-niň...

2021-09-18

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hormatly myhman hökmünde Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza...

Doly...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2021-09-10

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini...

Doly...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welosipedli...

2021-09-05

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow adaty däbe eýerip, beden maşklaryny ýerine ýetirdi hem-de dynç...

Doly...

Hormatly Prezidentimiz Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30...

2021-08-31

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow...

Doly...

Hormatly Prezidentimiz BMG-niň Türkmenistandaky Hemişelik...

2021-08-24

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanda täze bellenen hemişelik...

Doly...

Türkmen türgenlerine hormatly Prezidentimiziň sylaglary...

2021-08-22

Paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesinde Tokio şäherinde geçirilen XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynda Türkmenistanyň dünýädäki sport...

Doly...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we...

2021-08-04

Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza döwlet sapary bilen...

Doly...

Agyr atletikaçy Polina Gurýewa Olimpiýa...

2021-07-27

Garaşsyz Türkmenistanyň taryhynda ilkinji Olimpiýa kümüş medalyna Tokioda geçýän Oýunlarda şu gün aşgabatly...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaýyň daşary işler...

2021-07-13

Şu gün “Oguzhan” köşkler toplumynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň daşary...

Doly...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Balkan...

2021-07-07

Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün ir säher...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidentini daşary ýurtly kärdeşleri...

2021-07-01

Onuň Alyhezreti,

Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç!

Russiýa Federasiýasynyň Federal...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjanyň Döwlet nebit...

2021-06-24

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Azerbaýjan Respublikasynyň Döwlet nebit kompaniýasynyň (SOCAR) ýolbaşçysy...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti Eýran Yslam Respublikasynyň...

2021-06-20

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Seýed Ebrahim Raise Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti wezipesine saýlanmagy...

Doly...

Türkmenistanda Bütindünýä welosiped güni bellenildi

2021-06-03

Şu gün Türkmenistanda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň Baş...

Doly...

International Children's Day celebrations

2021-06-01

Şu gün paýtagtymyzda we tutuş ýurdumyzda Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli guralan hem-de...

Doly...

Türkmen halylary adamzadyň medeni mirasynyň...

2021-05-30

Şu gün tutuş ýurdumyzda her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde giňden dabaralandyrylýan şanly...

Doly...

Ýurdumyzda “Soňky jaň” we Aşgabat...

2021-05-25

Şu gün ýurdumyzyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň ählisinde “Soňky jaň” dabaralary geçirildi. Bu...

Doly...

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

2021-05-18

Mähriban halkym!

Eziz watandaşlar!

Sizi ýokary ruhubelentlik bilen giňden hem-de dabaraly bellenýän şanly...

Doly...

Milli Liderimiziň «Ak şäherim Aşgabat»...

2021-05-09

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň 7-nji maýda geçirilen mejlisinde özüniň «Ak şäherim...

Doly...

Milli Liderimiz Ýeňiş gününiň 76...

2021-05-09

Şu gün ýurdumyzda umumyhalk baýramçylygy — 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlarymyzy baýram bilen...

2021-04-25

Eziz watandaşlar!

Hormatly atşynaslar we itşynaslar!

Sizi «Türkmenistan - parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»...

Doly...

Halkara ahalteke atçylyk we “Türkmen...

2021-04-21

Şu gün paýtagtymyzda Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň we Halkara “Türkmen alabaý itleri” assosiasiýasynyň...

Doly...

Türkmen Lideriniň adyna gutlag hatlary...

2021-04-13

Onuň Alyhezreti,

Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç!

Gadyrly doganym!

Size...

Doly...

Türkmenistanda Bütindünýä saglyk güni bellenildi

2021-04-07

Şu gün Türkmenistanda, asylly däbe görä, Bütindünýä saglyk güni bellenildi. Milli senenamamyzda orun...

Doly...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky...

2021-03-25

Şu gün türkmen-ýapon komitetiniň ýapon tarapyndan başlygy, “Itochu Corporation” kompaniýasynyň dolandyryjy direktory Hiroýuki...

Doly...

Dünýäniň dürli ýurtlarynyň ýaşaýjylary Nowruz...

2021-03-22

Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalary Nowruz baýramy mynasybetli tematiki çäreleri guradylar. Mälim bolşy...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti “ARETI” halkara kompaniýalar...

2021-03-09

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “ARETI” halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy, Halkara welosipedçiler...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň zenanlaryny Halkara...

2021-03-08

Sizi gözelligi we ajaýyplygy bilen ynsan kalbyna ylham hem-de joşgun paýlaýan bahar paslynda...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistan Respublikasynyň daşary...

2021-02-17

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyza iş sapary bilen gelen Özbegistan...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti Pakistan Yslam Respublikasynyň...

2021-02-16

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Pakistan Yslam Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan...

Doly...

Türkmenistan – BAE dostluk, doganlyk...

2021-02-04

2021-nji ýylyň 2-4-nji fewraly aralygynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti Watan goragçylarynyň güni...

2021-01-27

«Sizi «Türkmenistan - parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip atlandyrylan ýylyň ilkinji günlerinde bellenilýän...

Doly...

Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Ilham...

2021-01-21

Şu gün türkmen paýtagtynda Hazar deňzindäki “Dostluk” ýatagynyň uglewodorod serişdelerini bilelikde gözlemek, işläp...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Türkiýe Respublikasynyň...

2021-01-01

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen...

2020-12-31

Mähriban halkym!
Eziz watandaşlar!

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen 2020-nji ýyl tamamlanyp...

Doly...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow çagalar...

2020-12-28

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow agtyklary bilen “Älem” medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidentiniň hem-de Özbegistan Respublikasynyň...

2020-12-21

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti Owganystanyň Adatdan daşary...

2020-12-15

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Owganystan Yslam Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan...

Doly...

“Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitap...

2020-12-06

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygynyň öňüsyrasynda çapdan çykan «Türkmeniň döwletlilik...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti Italiýa Respublikasynyň Adatdan...

2020-12-03

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Italiýa Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary...

Doly...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan...

2020-11-25

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, şol...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti Ýokanç keseller hassahanasynyň...

2020-11-13

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynyň ýene bir möhüm...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti paýtagtymyzda täze binalar...

2020-11-10

Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda ýurdumyzyň baş şäherini ösdürmegiň 16-njy...

Doly...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze...

2020-11-06

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk baýramçylygynyň...

Doly...

«Türkmenistanyň nebiti we gazy» atly...

2020-10-28

Hormatly halkara maslahata gatnaşyjylar!
Gadyrly myhmanlar!

Sizi «Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany» ýylynda ýurdumyzyň hemişelik...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Malaýziýanyň Premýer-ministriniň...

2020-10-27

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Malaýziýanyň Premýer-ministri Muhiddin Ýassiniň arasynda telefon...

Doly...

Mejlis of Turkmenistan adopts 2021...

2020-10-24

Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň on ikinji maslahaty boldy. Onda hormatly...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Prezidentini...

2020-10-07

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine doglan güni mynasybetli ýürekden...

Doly...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hatyra...

2020-10-06

Şu gün Türkmenistanyň halky 1948-nji ýylyň Aşgabat ýertitremesinde, ähli uruşlaryň söweş meýdanlarynda wepat...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti “ARETI” halkara kompaniýalar...

2020-09-27

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisiniň ýanyndaky...

Doly...

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli...

2020-09-27

Şu gün Türkmenistanda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda döredijilik, ösüş we abadançylyk ýoly...

Doly...

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

2020-09-27

Mähriban halkym!
Eziz watandaşlar!

Sizi Türkmenistanyň milli baýramy — Garaşsyzlyk güni mynasybetli tüýs ýürekden...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti Garaşsyzlyk binasyna gül...

2020-09-27

Şu gün Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň baýram edilýän gününde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen halkynyň...

Doly...

President of Turkmenistan congratulates President...

2020-09-23

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow jenap Aleksandr Lukaşenko Belarus Respublikasynyň Prezidentiniň wezipesine girişmegi mynasybetli...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidentiniň hem-de Ýaponiýanyň Premýer-ministriniň...

2020-09-10

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Ýaponiýanyň Premýer-ministri Sindzo Abeniň arasynda telefon...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti Hindistanyň Adatdan daşary...

2020-09-10

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hindistan Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti “Lukoýl” açyk görnüşli...

2020-09-09

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparynyň barşynda “Lukoýl” açyk...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti “Çalyk Holding” kompaniýasynyň...

2020-09-09

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparynyň barşynda “Çalyk Holding”...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Italiýa Respublikasynyň...

2020-09-03

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Italiýa Respublikasynyň Prezidenti Serjio Mattarellanyň arasynda...

Doly...

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň mekdep...

2020-09-01

Hormatly bilim işgärleri!
Eziz ýaşlar!

Sizi belent maksatlara ruhlandyrýan we uly arzuw-umytlar bilen garşy...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti Tatarystan Respublikasynyň Prezidentine...

2020-08-30

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Tatarystan Respublikasynyň güni hem-de Tatar ASSR-nyň döredilmeginiň 100 ýyllyk...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Koreýa Respublikasynyň...

2020-08-28

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže Iniň...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň...

2020-08-19

Hormatly Konstitusion toparyň agzalary!

Siziň bilşiňiz ýaly, geçen, 2019-njy ýylyň 25-nji sentýabrynda Garaşsyz,...

Doly...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze...

2020-08-05

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dynç alyş günleriniň dowam edýän pursatlarynda halkymyzyň...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Saud Arabystanynyň...

2020-08-01

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Iki Mukaddesligiň Hyzmatkäri, Onuň Alyjenaby, Saud Arabystanynyň...

Doly...

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

2020-07-31

Mähriban halkym!
Eziz watandaşlar!

Sizi belent ynsanperwerlik gymmatlyklaryny we egsilmez ruhy baýlygy özünde jemleýän...

Doly...

Türkmenistanyň we Owganystanyň Prezidentleriniň arasynda...

2020-07-31

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň...

2020-07-31

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewiň arasynda...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Türkiýe Respublikasynyň...

2020-07-31

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Abu-Dabiniň Mirasdüşer...

2020-07-25

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Abu-Dabiniň Mirasdüşer Şazadasy, Birleşen Arap Emirlikleriniň...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti we Bahreýniň Patyşasy...

2020-07-25

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Bahreýniň Patyşasy Hamad bin Isa Al...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Özbegistan Respublikasynyň...

2020-07-24

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow zähmet...

2020-07-15

Şu gün dynç alyşda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň çäginde ýerleşýän ajaýyp...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Gazagystan Respublikasynyň...

2020-07-10

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Gazagystan Respublikasynyň ilkinji Prezidenti — Ýelbasy...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidentini daşary ýurtly kärdeşleri...

2020-06-29

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç,

Siziň doglan günüňiz mynasybetli tüýs...

Doly...

HAJY ARKADAGYMYZYŇ ÝOLY — HALKYŇ...

2020-06-29

Halkyň, ýurduň Lideri bolmak nämäni aňladýar? Çünki bu wezipe-de däldir, at hem däldir,...

Doly...

Ýeňşiň esgerlerine bagyşlanýar...

2020-06-24

Şu gün — 24-nji iýunda, Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygy mynasybetli...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Russiýa Federasiýasynyň...

2020-06-19

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin bilen telefon...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti “Altyn köl” dynç...

2020-06-15

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda paýtagtymyzyň Bagtyýarlyk etrabynyň çäginde ýerleşýän kölüň...

Doly...

Türkmenistanda Bütindünýä welosiped güni bellenildi

2020-06-03

Ýurdumyz iri baýramçylyk çäresi bolan Bütindünýä welosiped gününi dabaralandyrdy. Bu sene hormatly Prezidentimiz...

Doly...

«Ak şäherim Aşgabat» atly XIX...

2020-05-25

Hormatly sergä gatnaşyjylar!
Gadyrly myhmanlar!

Sizi «Ak şäherim Aşgabat» atly XIX köpugurly halkara serginiň...

Doly...

Türkmenistanyň orta mekdepleriniň uçurymlaryna, mugallymlaryna...

2020-05-25

Hormatly mugallymlar we bilim işgärleri!
Mähriban uçurymlar!

Sizi uly joşguna we şatlykly pursatlara beslenýän...

Doly...

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

2020-05-24

Mähriban halkym!
Eziz watandaşlar!

Sizi ynsanperwerligiň belent ýörelgelerini, raýdaşlygy we hoşniýetliligi rowaçlandyrýan mukaddes Oraza...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we...

2020-05-18

Şu gün Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan ählihalk baýramy bolan ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Russiýa Federasiýasynyň...

2020-05-12

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Ýeňşiň 75...

2020-05-09

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda...

Doly...

Türkmenistanda öndürilen azyk önümleri, harytlar...

2020-05-05

Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky däbe öwrülen goňşuçylyk we dostlukly hyzmatdaşlykdan ugur alyp,...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Eýran Yslam...

2020-04-29

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Hasan Ruhaniniň...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidentiniň we BMG-niň Baş...

2020-04-22

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu...

Doly...

Türkmenistan şöhratly ahalteke bedewleriniň baýramyna...

2020-04-16

Türkmen bedewiniň milli baýramy barha ýakynlaşýar. Ýurdumyzda sergileri, maslahatlary, bäsleşikleri we at çapyşyklaryny...

Doly...

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

2020-04-07

Mähriban halkym!
Eziz watandaşlar!

Biz ýurdumyzda Bütindünýä saglyk gününi giňden belläp geçýäris. Sizi sagdynlygy...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Tatarystanyň Prezidentiniň...

2020-04-02

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Özbegistan Respublikasynyň...

2020-03-27

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Daşoguz welaýatynda iş saparynda bolmagynyň çäklerinde doganlyk...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti Owganystan Yslam Respublikasynyň...

2020-03-23

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidentiniň hem-de Özbegistan Respublikasynyň...

2020-03-18

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidentiniň Azerbaýjan Respublikasyna resmi...

2020-03-11

11-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Azerbaýjan Respublikasyna resmi sapary başlanýar. Milli Liderimiziň...

Doly...

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň enelerine,...

2020-03-08

Eziz eneler!
Mähriban gelin-gyzlar!

Sizi bahar paslynyň älem-jahany joşduryp, göwünlere şatlyk, mähir-söýgi, ylham paýlaýan...

Doly...

Sebitiň we dünýäniň energetika howpsuzlygyny...

2020-02-24

Dubaý şäherinde (BAE) 24-nji fewralda açylan «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2020» halkara...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti «Lukoýl» açyk görnüşli...

2020-02-05

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň «Lukoýl» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti Konstitusion toparyň nobatdaky...

2020-01-29

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek bilen...

Doly...

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy: şanly...

2020-01-20

«Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti»...

Doly...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkara...

2020-01-14

Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda «Türkmenistan we halkara guramalary: parahatçylygyň...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen...

2019-12-31

Eziz watandaşlar!
Mähriban halkym!

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip yglan edilen 2019-njy ýyl tamamlanyp...

Doly...

Türkmenistanyň Mejlisiniň Karary 2020-nji ýyly...

2019-12-27

Çuňňur hormatlanylýan Türkmenistanyň Prezidentiniň başlangyjy bilen yglan edilen «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly...

Doly...

Aşgabat halkara howa menzili awariýa...

2019-12-21

“Türkmenistanyň raýat awiasiýasyny ösdürmegiň 2012-2030-njy ýyllar üçin Milli  maksatnamasynda” raýat awiasiýasyny ösdürmek, ýolagçylara...

Doly...
0
Kw kilometr
0
muşderi sagatda
0
ugurlar
0
ýylda geçirilýan ýük